Zákaznická linka 800 33 44 55 pondělí až pátek v čase 9:00 - 16:00 česky | english

Časté dotazy

Co musím udělat, když chci přejít k Ray Energy?

Nejjednodušší způsob uzavření smlouvy je vyplnění online formuláře pro vytvoření nové smlouvy. Pokud byste si nevěděli rady, neváhejte nás zdarma kontaktovat na naši zákaznické lince 800 33 44 55, kde Vám rádi poradíme. Potom stačí již jen jeden podpis a všechno ostatní zařídíme my.

Nabídka společnosti Ray Energy se mi nezobrazila v porovnávači cen energií. Proč?

Naše nabídky nenajdete v komerčních internetových porovnávačích, které zpravidla neporovnávají relevantní ceníky. S našimi ceníky však pracuje oficiální porovnávač cen energií Energetického regulačního úřadu, kde jsou nabídky jednotlivých dodavatelů objektivně porovnány.

Na jak dlouho jsou smlouvy uzavírány?

Smlouvy s Ray Energy jsou zpravidla uzavírány na dobu neurčitou. Na přání zákazníka jsme však schopni se domluvit na fixaci ceny na předem stanovené období.

Jak dlouho trvá změna dodavatele?

Změna dodavatele závisí na Všeobecných obchodních podmínkách Vašeho stávajícího dodavatele a na typu smlouvy, kterou s ním máte uzavřenou:

 • smlouva na dobu neurčitou – u většiny dodavatelů je třeba dodržet standardní tříměsíční výpovědní dobu.
 • smlouva na dobu určitou – obvykle bývá uzavírána na 1 nebo 2 roky a je třeba vědět, zda závazek uplynutím doby končí či zda je třeba před vypršením doby podat výpověď (jinak by totiž mohlo dojít k automatické prolongaci).

Den, kdy Vám skončí dodávka od stávajícího dodavatele, je třeba nám dopředu sdělit, aby mezi dodávkami nevzniklo období bez dodavatele.

Kdy bude docházet k odečtu měřidla v mém odběrném místě?

K odečtům měřidel dochází vždy při změnách v odběrném místě - změna zákazníka, změna dodavatele, změna distribuční sazby apod. V těchto případech se jedná o tzv. mimořádné odečty a stavy měřidel jsou určeny odhadem, případně nahlašuje stavy měřidel k dané změně sám zákazník. Na základě těchto odečtů vznikají mimořádná vyúčtování. Každé odběrné místo má však přidělený termín řádného pravidelného odečtu. Perioda řádného odečtu se se změnou dodavatele/zákazníka/sazby apod. nemění. Řádné odečty provádí a termín odečtu určují provozovatelé distribučních soustav, nikoliv dodavatelé. Proto i po změně dodavatele/zákazníka/sazby budete dostávat řádné vyúčtování ve stejném termínu, jako jste byli zvyklí, a to bez ohledu na to, kdy vzniklo mimořádné vyúčtování.

Musím při změně dodavatele/zákazníka v odběrném místě hlásit stav elektroměru/plynoměru?

Stavy elektroměrů/plynoměrů je vhodné při změně dodavatele či při změně zákazníka v odběrném místě hlásit. Pokud skutečný stav není nahlášen, bude provozovatelem distribuční soustavy ("PDS") proveden odečet odhadem. Ten se však může výrazně lišit od skutečné spotřeby energie (tento rozdíl je následně zohledněn v další odečtové periodě). Proto doporučujeme samoodečet ke dni změny dodavatele provést. Stavy elektroměrů/plynoměrů je možné do 4 dnů od data změny dodavatele nahlásit prostřednictvím tohoto formuláře.

Na jaký účet mám posílat zálohy?

Informace k platbám záloh zasíláme na e-mail uvedený ve smlouvě těsně před zahájením dodávek energií. Číslo účtu s podrobným rozpisem záloh naleznete na druhé stránce přílohy tohoto e-mailu. Pokud ve smlouvě není uveden e-mail, je platební kalendář odeslán prostřednictvím České pošty na trvalou (korespondenční) adresu.

Jako způsob platby záloh jsem si zvolil/a SIPO. Proč tedy musím zaplatit první zálohy převodem z účtu?

Je tomu tak z důvodu, že společnost Ray Energy může zadat žádost o provední SIPO České poště až v momentě, kdy je dokončen proces změny dodavatele u Operátora trhu s energiemi - OTE a.s. Tento proces je dokončen zpavidla až dnem, kdy dojde k zahájení dodávek energií naší společností. Až poté podáváme žádost České poště na zpracování SIPO, která ji v následujícím měsíci zohlední ve Vašem příkazu SIPO. Jelikož společnost Ray Energy požaduje platby záloh do 28. dne měsíce před měsícem spotřeby, první platba, která proběhne přes SIPO, je tak zálohou až na 3. měsíc od začátku odběru energií. Zálohy na první 2 měsíce je tedy nutné uhradit jiným způsobem (bankovním převodem, složenkou nebo vkladem účet společnosti Ray Energy). 

Potřebuji převést dodávky elektřiny/plynu na jiného zákazníka. Co ode mne budete potřebovat?

Pokud se jedná o změnu zákazníka v odběrném místě, do kterého aktuálně dodává elektřinu či plyn společnost Ray Energy a.s., stačí jen několik podpisů a vše za Vás vyřídíme. Změna zákazníka bude kompletně zrealizována do 14 dnů od doručení podepsaných podkladů. Budeme potřebovat následující dokumenty:

 1. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu uzavřená mezi společností Ray Energy a.s. a novým zákazníkem;
 2. Plná moc pro sjednání smlouvy o připojení k distribuční soustavě za nového zákazníka*;
 3. Označení právního vztahu k nemovitosti v části "Čestné prohlášení" na Plné moci, případně doložení vztahu k nemovitosti jiným způsobem*;
 4. Pokud se jedná o odběrné místo elektřiny v oblasti ČEZ Distribuce, a.s., potom je nutné dodat i Plnou moc k ukončení smlouvy o připojení k distribuční soustavě za původního zákazníka, případně nový zákazník musí čestně prohlásit, že původní zákazník je nedohledatelný.

* U přepisů na území Pražské plynárenské distribuce, a.s. není nutné tyto dokumenty dodávat. Komunikace ze strany Pražské plynárenské distribuce je zasílána přímo zákazníkovi a novou smlouvu o připojení k distribuční soustavě podepisuje zákazník sám.

zm_na_z_kazn_ka_bez_zm_ny_dodavatele

Potřebuji převést dodávky elektřiny/plynu na nového zákazníka v odběrném místě a současně si přeji převést odběrné místo k Ray Energy. Co ode mne budete potřebovat?

I když se tento proces na první pohled může zdát komplikovaný, věřte, že s Ray Energy jej snadno zvládnete. Spojte se s námi a prodiskutujme společně Vaší konkrétní situaci. My Vám následně připravíme podklady. 

Každý proces změny dodavatele se změnou zákazníka je individuální, ale zhruba probíhá takto:

V první řadě je nutné vědět, zda původní zákazník ukončil svou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu se svým dodavatelem či nikoliv.

 • Pokud původní zákazník smlouvu ukončil, potřebujeme vědět, ke kterému termínu. Měl by mít k dispozici dopis či e-mail od svého dodavatele.
 • Pokud původní zákazník smlouvu neukončil, ukončíme ji za něj my. Budeme potřebovat vědět, kdo je aktuálním dodavatelem do odběrného místa. Dále budeme potřebovat:
 1. Plnou moc pro ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny od stávajícího zákazníka, případně čestné prohlášení vlastníka nemovitosti.
 2. Doklad prokazující vztah nového zákazníka k odběrnému místu (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, darovací smlouva, apod., včetně předávacího protokolu).

Výpovědní lhůta z důvodu změny zákazníka v odběrném místě zpravidla činí 35 kalendářních dnů.

A dále pro realizaci změny zákazníka v odběrném místě se změnou dodavatele budeme potřebovat:

 1. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu uzavřená mezi společností Ray Energy a.s. a novým zákazníkem;
 2. Plná moc pro sjednání smlouvy o připojení k distribuční soustavě za nového zákazníka*;
 3. Označení právního vztahu k nemovitosti v části "Čestné prohlášení" na Plné moci, případně doložení vztahu k nemovitosti jiným způsobem*;
 4. Pokud se jedná o odběrné místo elektřiny v oblasti ČEZ Distribuce, a.s., potom je nutné dodat i Plnou moc k ukončení smlouvy o připojení k distribuční soustavě za původního zákazníka, případně nový zákazník musí čestně prohlásit, že původní zákazník je nedohledatelný.

* U přepisů na území Pražské plynárenské distribuce, a.s. není nutné tyto dokumenty dodávat. Komunikace ze strany Pražské plynárenské distribuce je zasílána přímo zákazníkovi a novou smlouvu o připojení k distribuční soustavě podepisuje zákazník sám.

 

kopie_n_vrhu_zm_na_dodavatele_se_zm_nou_z_kazn_ka_1_

Jak zjistím platnost nízkého tarifu?

Platnost nízkého tarifu je určována provozovateli distribuční soustavy a je zvěřejňována na jejich webových stránkách. 

Distribuční území EG.D, a.s.

Distribuční území ČEZ Distribuce a.s.

Distribuční území PREdistribuce a.s.

Při změně dodavatele tak nedochází ke změně platnosti nízkého tarifu.

Připojuji úplně nové odběrné místo. Musím první smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu uzavřít s majoritním dodavatelem v oblasti?

Volba dodavatele je vždy na Vás a nezáleží na tom, že se jedná o nové odběrné místo a v jaké distribuční oblasti se nachází.

Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem?

Pojem distributor je zkrácený výraz pro provozovatele distribuční soustavy. Distributoři zajišťují připojení odběrných míst, instalaci měřidel, odečty měřidel apod. Distributora si nelze zvolit - je přidělen automaticky podle toho, ve které distribuční oblasti se odběrné místo nachází. Cena za služby provozovatele distribuční soustavy je dána Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, které se mění zpravidla 1x ročně - vždy k 1. 1. Cenu za služby distribuční soustavy není možné ovlivnit změnou dodavatele, jedná se o tzv. regulované platby.

Dodavatel je ten subjekt, od kterého nakupujete samotnou komoditu - elektřinu nebo plyn, tedy například Ray Energy a.s. Dodavatelé si sami určují cenu, za kterou komoditu prodají. Proto je při porovnání dodavatelů směrodatné porovnávat právě tuto - obchodní - složku ceny.

S dodavatelem zákazníci v drtivé většině uzavírají "Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu". Právě díky  sdruženým službám dodávky nemusíte zvlášť platit vyúčtování distributorovi za služby distribuční soustavy a dodavateli za dodávku komodity. Za veškěré služby dodávky elektřiny/plynu dostanete jediné vyúčtování vystavené dodavatelem a jsou v něm zohledněny jak regulované platby, tak obchodní složka ceny. Dodavatel za Vás následně regulované platby odvede provozovateli distribuční soustavy (distributorovi).

Co musím udělat, když chci od Ray Energy odejít?

Stačí nám zaslat výpověď a potom již jen vyčkat do konce tříměsíční výpovědní doby, případně u smluv uzavřených na dobu určitou, na uplynutí sjednané doby.

Co by se stalo, když by společnost Ray Energy měla nějaké problémy a přestala působit na energetickém trhu? Zůstal/a bych bez dodávek elektřiny a plynu?

V žádném případě se Vám nemůže stát, že byste zůstali bez dodávky energií. Ray Energy není jen „dodavatel“, ale je „dodavatelem, který je subjektem zúčtování“ a je tedy systémově zaručeno, že se zákazník nemůže dostat do problémů s dodávkou komodity. Pokud by tedy nastaly nějaké problémy, všichni zákazníci by byli automaticky přiděleni k majoritnímu dodavateli pro danou oblast a na dodávkách elektřiny a plynu by to nijak nepocítili.

Končíme - aktualizováno